Đội bóng Mặt trời

Hòa đồng, đoàn kết, kỷ luật, nơi đam mê cháy và tỏa sáng

Bài tập bổ trợ linh hoạt với động tác kỹ thuật bóng đá

1. Bài tập với nấm, gậy và bóng

 

2. Bài tập bổ trợ với bóng 1

 

3. Bài tập bổ trợ với bóng 2

 

 

Leave a Reply