Đội bóng Mặt trời

Nơi đam mê cháy và tỏa sáng

DANH SÁCH THÀNH VIÊN SUN

1 Nguyễn Thanh Cương 0982155837 – 0913551738 73 XL  THANH CƯƠNG 19/07/1984 23/6/17 Chủ tịch
2 Đặng Hồng Dương 0973286009 27 M  HỒNG DƯƠNG 28/04/1988 23/6/17
3 Nguyễn Xuân Thịnh 0974840045 7 L 169 65  FA 25/09/1992 23/08/17 Ủy viên +TBT
4 Vũ Chí Cường 0968693060 19 M 165 52  CHÍ CƯỜNG 16/12/1989 23/6/17 Ủy viên
5 Dương Tuấn 0961256132 1 L 163 57  DƯƠNG TUẤN 07/09/1984 23/06/17 Thủ môn
6 Nguyễn Xuân Hiệp 0915942011 98 M 165 68  HIỆP NGUYỄN 17/12/1984 23/6/17 Ủy viên + BT đố vui TT
7 Nguyễn Thanh Hoàng 01658918394 6 M 168 58  HOÀNG KENVIN 20/04/1992 23/6/17
8 Nguyễn Văn Huy 0983420230 11 L  HUY NGUYỄN 1995 6/23/2017 Du học Ấn Độ
9 Phạm Phi Trường 0911008395 68 L 170 62  PHI TRƯỜNG 08/10/1987 23/6/17 Ủy viên
10 Nguyễn Văn Cường 0943430668 12 S 167 57 MARCELO 08/03/1990 23/6/17
11 Phan Văn Bảo 01659799706 20 M 167 61 BẢO NGẬU 10/04/1994 23/6/17 Ủy viên
12 Trí Tuấn 0989767528 92 M 166 52 TRÍ TUẤN 09/06/1992 23/6/17
13 Đào Văn Lộc 0971731333 26 M 167 62 ĐÀO LỘC 23/08/17
14 Phan Chiêm 18 M PHAN CHIÊM 20/01/1992 11/10/17
15 Nguyễn Văn Luận 99 L NGUYỄN LUẬN 10/7/1984 11/10/17
16 Giang Thanh Bình 0948896192 11 L 170 68 THANH BÌNH 28/09/1987 17/11/17
17 Nguyễn Trọng 0978446456 88 M NGUYỄN TRỌNG 3/11/1988 11/10/17
18 Lê Khánh Duy 28 S KHÁNH DUY 19/08/1995 13/01/2018 Chưa áo
19
20 Thủ môn

Leave a Reply