Đội bóng Mặt trời

Hòa đồng, đoàn kết, kỷ luật, nơi đam mê cháy và tỏa sáng

DANH SÁCH THÀNH VIÊN SUN

1 Nguyễn Thanh Cương 0982155837 – 0913551738 IT-M05
2 Đặng Hồng Dương 0973286009 IT-M05
3 Hoàng Văn Thành 0979254647 Làm sạch M02
4 Hoàng Công Cần 0964861407 M08
5 Hoàng Văn Điệp 0983420230 M08
6 Vũ Chí Cường 0968693060 Chất lượng M02
7 Nguyễn Hoài Giang 0942308387 Chất lượng M02
8 Nguyễn Xuân Hiệp 0915942011 IT-M05
9 Ngọc Thành 0966809485 Chủ quản M03
10 Nguyễn Thanh Hoàng 01658918394
11 Nguyễn Văn Huy 0983420230
12 Nguyễn Hữu Nghĩa 01675099083 M05 – OQC
Nguyễn Văn Hội 0888156777 W03-TN
13 Trọng Thiện 01698797511
14 Phạm Phi Trường 0911008395 CQ Liệu M02
15 Lê Viết Tùng 01684196686 OQC
16 Đinh Hiện 01676881988
17 Lê Minh Khiêm 0971655169 W03
18 Nguyễn Văn Cường 0943430668
19 Phan Văn Bảo 01659799706 W04
20 Trí Tuấn 989767528

DANH SACH SUN-FC

Leave a Reply