Đội bóng Mặt trời

Nơi đam mê cháy và tỏa sáng

THÀNH LẬP BAN QUẢN TRỊ

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN NẰM TRONG BAN QUẢN TRỊ: 

  1. Nguyễn Thanh Cương – Chủ tịch
  2. Vũ Chí Cường – Ủy viên
  3. Nguyễn Xuân Hiệp – Ủy viên
  4. Phạm Phi Trường – Ủy viên
  5. Phan Văn Bảo – Ủy viên

Leave a Reply