Đội bóng Mặt trời

Hòa đồng, đoàn kết, kỷ luật, nơi đam mê cháy và tỏa sáng

THÀNH LẬP BAN QUẢN TRỊ

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN NẰM TRONG BAN QUẢN TRỊ: 

  1. Nguyễn Thanh Cương – Chủ tịch
  2. Vũ Chí Cường – Ủy viên
  3. Nguyễn Xuân Hiệp – Ủy viên
  4. Phạm Phi Trường – Ủy viên
  5. Phan Văn Bảo – Ủy viên

Leave a Reply